Tagarchief: politiek

LEVE DE STAD, STEM VAN PEIJPE is de leus die ik heb gekozen voor mijn persoonlijke GroenLinks verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta op plek 8 van lijst 6 en GroenLinks gaat helaas geen 8 zetels halen op 19 maart. Alleen met voorkeursstemmen kan ik dus weer in de Leidse raad komen. Zo simpel is het. Hier kunnen jullie lezen waarom ik graag nog vier jaar GroenLinks raadslid ben en wat ik in vier jaar voor Leiden heb gedaan. Want daar gaat het om, dat is waarom ik in de politiek zit: niet voor mijzelf, niet voor GroenLinks maar voor ‘mijn’ Leiden, voor ‘mijn’ stad: LEVE DE STAD!

stemjijook

 

 

van Peijpe-A6 DEF midden jpg

flyer links

Advertenties

Spontane stadsinrichting

collage Walter van Peijpe

 

De openbare ruimte

Begin maart maakte het college bekend iets te willen doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Hiervoor is de ’ontwerp-kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025’ opgesteld. Deze nota stelt voor de komende 15 jaar de uitgangspunten vast voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Het college wil meer rust en samenhang, die moet ontstaan door duurzaamheid en standaardisatie bij de stadsinrichting

Deze keuze voor duurzaamheid en standaardisatie is niet verrassend. De nota bouwt voort op de oplossingen en materialen die zich in Leiden al bewezen hebben. Het past dus goed bij de uitgangspunten van het programma Binnenstad, waarin een strategie van conserveren de kwaliteit van de historische binnenstad moet vergroten. Daar is op zich niets mis mee en veel mensen zullen rust en samenhang in de openbare ruimte wel waarderen.

Het openbare leven

Maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. De openbare ruimte is meer dan nette bankjes, rustieke lantaarns en mooie klinkers. In de openbare ruimte speelt zich immers het openbare leven af dat van dag tot dag en van plek tot plek verschillend is. Zelfs een historische binnenstad verandert met de tijd en de manier waarop mensen de stad beleven en gebruiken zal over een paar jaar anders zijn dan nu. Een stad leeft en dus zal ook de inrichting van de openbare ruimte mee moeten veranderen met actuele stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om tijdelijkheid, uniciteit en flexibiliteit bij de stadsinrichting

De uitdaging

Deze twee inrichtingsprincipes, duurzaam/gestandaardiseerd tegenover tijdelijk/uniek, kunnen natuurlijk prima naast elkaar bestaan. Voor het eerste inrichtingsprincipe is de nota een geschikt toetsingskader. Het tweede inrichtingsprincipe is echter niet in een nota te vatten. Hiervoor is juist spontaniteit en creativiteit nodig. Dat is een mooie uitdaging voor de gemeente Leiden.

Misschien kunnen stadsgebruikers hierbij helpen door met inrichtingsvoorstellen te komen. Zij beleven immers de openbare ruimte het meest. Een goed bestaand voorbeeld hiervan is het Stadslab. Het is dan wel de taak van de gemeente om deze initiatieven de ruimte te geven, de goede plannen te selecteren en ze vervolgens snel uit te voeren.

Inspiratie

Op de site BXL100 staan prachtige voorbeelden van creatieve, unieke, virtuele transformaties van openbare ruimtes in Brussel. Wellicht kunnen deze voorbeelden het college inspireren en hen overhalen ook in Leiden ruimte te geven aan ‘spontane stadsinrichting’.

foto’s door BXL100

Wethouder Pieter van Woensel: de Leidse Ankie van Grunsven

 

Op 10-03-2011 werd in de Leidse gemeenteraad het Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans besproken. Hieronder mijn bijdrage namens GroenLinks:

“Vergeleek ik eerder in deze raad SP collega Rademaker met Lucky Luke, vanavond zou ik graag wethouder van Woensel willen vergelijken met Nederlands beste dressuurruiter Ankie van Grunsven.

“Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken” werd gezegd toen het voorliggende raadsvoorstel in de commissie Ruimte en Regio werd besproken. Het gaat hier immers om een private ontwikkeling van een verwaarloosd veilinggebouw aan de Ananasweg. De gemeente loopt geen financieel risico terwijl de stad  wel een flink aantal woningen, in 3 torens van 50 meter, een sloepenhaven, perifere detailhandel en een groen binnenterrein erbij krijgt.

Ook GroenLinks vindt dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. Maar wij vinden wel dat je een gegeven paard achter zijn oren mag krabben, aan zijn taas mag trekken en zelfs een schop onder zijn hol mag geven. Want dit paard staat niet in zijn eentje in de Oostvlietpolder maar midden in een grootstedelijke manege: het Lammenschansgebied, waar in de nabije toekomst grote ruimtelijke en programmatische ontwikkelingen gepland zijn.

De gemeente heeft dit paard al ruim vijf jaar geleden gekregen. Het heeft wat los mogen rondlopen en terecht voelen eigenaar en paard zich inmiddels thuis in het gebied. Maar nu de nota van uitgangspunten hier vanavond vastgesteld wordt is het tijd om het gegeven paard op te zadelen met belangrijke stedelijke kwaliteiten, te beteugelen met duidelijke kaders en in de pas te laten lopen met de andere ontwikkelingen in het gebied.

Dit is nodig om van de herontwikkeling van het Lammenschansgebied een voorbeeld van succesvol stedelijk bouwen te maken. Hiervoor is een goede ruiter belangrijk en die ruiter nu, is wethouder van Woensel. De wethouder kan de Leidse Ankie van Grunsven worden als hij positief adviseert over de motie en de twee amendementen die GroenLinks zal indienen.

In de motie verzoekt GroenLinks het college de herontwikkeling van de Ananasweg te betrekken bij de ontwikkeling van het hele Lammenschansgebied en buitengewoon hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur, openbare ruimte en groen.

In het eerste amendement verzoekt GroenLinks het college om deze kwaliteitseisen ook op te nemen in de nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Ananasweg, als extra kader voor de toetsing door de welstandscommissie en de stadsbouwmeester. Het tweede amendement verzoekt het college aan de nota een punt toe te voegen waarin staat dat een aanzienlijk deel van de locatie ingericht wordt als openbare groenvoorziening die ook vanaf de Lammenschansweg toegankelijk is.

GroenLinks zal de dressuuroefening van onze Leidse Ankie van Grunsven  vanaf vanavond deskundig en kritisch jureren en hoopt op een hoge klassering”.

De motie en de twee amendementen zijn in de gemeenteraad aangenomen

RV 10.0161 Kaderbesluit Ananasweg-Lammenschans

Motie M10.0161/ GroenLinks

Amendement 1: Stedelijke kwaliteit

Amendement 2: Openbaar groen

Het gegeven paard

Artikel Leidsch Dagblad 14-03-2011

Bekijk de raadsvegadering

Hier kan kunst 2011

 

HierKanKunst: nu

GroenLinks Leiden presenteerde tijdens haar nieuwjaarsreceptie de Cultuurvisie, een oproep aan het college om de cultuursector in Leiden een extra kwaliteitsimpuls te geven.

De Cultuurvisie met de titel ‘Kwaliteit voorop, kwaliteit voor iedereen’ is een pleidooi voor betere kwaliteit en toegankelijkheid van het culturele aanbod in Leiden en voor betere en kunst- en cultuureducatie.

In de Cultuurvisie doet GroenLinks Leiden het college ook een aantal aanbevelingen, zoals  een herziening van het financieringssysteem en de oprichting van een Jeugdcultuurfonds.

Twee concrete voorstellen in de Cultuurvisie zijn de introductie van de ‘Pas van Ontdekkingen’ en de ‘HierKanKunstKaart’, een relatief goedkope en creatieve manier om kunst in de openbare ruimte mogelijk te maken.

De Cultuurvisie is hier te downloaden

HierKanKunst: in de toekomst

Bomen vlnr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

LEEG 2


leeg 2: winkelpand Botermarkt
leeg 1

Foto: weblog ‘LEIDSE RUIMTE’  [werkgroep ‘Ruimte’ van GroenLinks Leiden]